Jak rozwiązać umowę o pozycjonowanie

 • 6 listopada, 2016

Po pierwsze, należy ustalić czy zawarta przez Ciebie umowa o pozycjonowanie jest umową o dzieło, czy tez umową o świadczenie usług. Jeśli przedmiotem umowy jest konkretnie oznaczony efekt np. osiągnięcie pozycji co najmniej 10 na wskazaną frazę, albo dodanie strony internetowej do kilkunastu katalogów w ciągu miesiąca to mamy do czynienia z umową o dzieło. Natomiast jeśli przedmiot świadczenia został określony jako pozycjonowanie strony internetowej albo też świadczenie usług reklamowych to będziemy mieli do czynienia z umową o świadczenie usług. W zależności od zawartej umowy sposób rozwiązania umowy o pozycjonowanie będzie różny.
Jeśli umowa o pozycjonowanie jest umową o świadczenie usług to będziemy mogli ją rozwiązać powołując się na art. 746 Kodeksu Cywilnego.

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

W takim wypadku będziemy zobowiązani zwrócić firmie, która zajmuje się pozycjonowaniem część wynagrodzenia oraz wszystkie wydatki , które firma poniosła w związku z świadczeniem swoich usług. Wydatki w związku z pozycjonowaniem naszej strony internetowej mogą być związane z tworzeniem stron zapleczowych, dodawaniem katalogów, czy też opłaceniem copywriterów i innych współpracowaników. Obowiązek naprawienia szkody w przypadku umów o pozycjonowanie raczej nie znajdzie swojego zastosowania, gdyż trudno wyobrazić sobie jaką szkodą mógłby wyrządzić dający zlecenie względem firmy pozycjonującej. Z tychże powodów warto przed wypowiedzeniem obliczyć koszta, które będziemy musieli w związku z wypowiedzeniem zapłacić.
§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.
W wielu umowach o pozycjonowanie prawo do wypowiedzenia umowy zostało ograniczone do wypowiedzenia z ważnych powodów. W związku z tym w wypowiedzeniu będziemy musieli powołać się na ważny powód. W orzecznictwie za ważny powód, o którym mowa w art. 746 § 3 k.c., uznaje się np.

 1. działanie przyjmującego zlecenie wbrew wskazówkom lub interesowi dającego zlecenie
 2. uzasadnioną okolicznościami utratę zaufania do przyjmującego zlecenie
 3. uzasadnioną ocenę, że cel umowy nie zostanie osiągnięty z przyczyn leżących po stronie kontrahenta
 4. poważne naruszenie obowiązków wymienionych w umowie (V GC 106/15)

W przypadku umowy o pozycjonowanie będziemy mogli wskazać, że ważnym powodem jest:

 1. uzasadniona ocena, że pozycja w wynikach wyszukiwania nie poprawi się w najbliższym czasie (np. gdy po pół roku współpracy z firmą pozycjonerską nie mamy jakichkolwiek efektów)
 2. utrata zaufania do firmy pozycjonerskiej na skutek braku odwiedzin naszej strony internetowej z fraz kluczowych, które zostały zaproponowane i wypozycjonowane przez firmę pozycjonerską. Rozdżwięk pomiędzy zapewnianymi efektami i sensownością pozycjonowania, a rzeczywistym stanem rzeczy jest na tyle duży, że utraciliśmy zaufanie względem kompetencji firmy pozycjonerskiej.
 3. utrata zaufania do firmy pozycjonerskiej na skutek stosowania metod niezgodnych z wskazówkami/praktykami google (warto przejrzeć w tym zakresie linki prowadzące do naszej strony na stronie https://pl.majestic.com/ ,jeśli znajdziemy linki o słabej jakości to można dowodzić, że firma pozycjonerska podejmowała działania, które mogą zaszkodzić naszej stronie internetowej).

Jeśli umowa o pozycjonowanie jest umową o dzieło, to zamawiający ma mniejsze szanse na skuteczne wypowiedzenie umowy.

 1. 644 KC Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

W tym wypadku będziemy musieli obliczyć wynagrodzenie za wszystkie pozostałe okresy umowy o dzieło oraz odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził. Odliczenie zaoszczędzonych kosztów od pozostałego wynagrodzenia może być niezwykle trudne, a to z tego też powodu, że będziemy musieli wykazać, że firma pozycjonująca zaoszczędziała na naszym wypowiedzeniu np. na wykupieniu kolejnych katalogów, utrzymywaniu strony zapleczowej etc.

 1. 636 KC Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy (np. używa w celu pozycjonowania technik, które są zabronione przez Google) albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić.
 2. 635 KC Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
 3. 631 KC Jeśli wynagrodzenie jest kosztorysowe i zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego to zamawiający może od umowy odstąpić.

Miło, że czytasz nasze Artykuły :) Mamy dla Ciebie prezent! Odbierz listę 3 narzędzi do automatyzacji twojego biznesu ⤵️