Regulamin

Regulamin został opublikowany dnia 30.03.2020 r.

§ 1 Definicje

a) Serwis – Ogół informacji zawartych na stronie internetowej oraz podstronach https://www.netkeeper.pl/

b) Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z serwisu. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź też posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnej wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.

c) Usługodawca – Usługodawcą i właścicielem serwisu jest Mateusz Kotwica prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Netkeeper Mateusz Kotwica z siedzibą przy ul. Odrowążów 1/6, Katowice 40-422, NIP: 9542812650 

d) Regulamin – Regulamin dostępny pod adresem  https://www.netkeeper.pl/regulamin

e) Usługa – Usługi świadczone przez usługodawcę na rzecz użytkownika drogą elektroniczną, w tym:

– korzystanie z płatnych szkoleń wideo za pośrednictwem serwisu.

– dostęp do bezpłatnych materiałów wideo zamieszczonych w serwisie.

- świadczenie usług w zakresie marketingu.

– możliwość skorzystania z newslettera.

f) Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Dostęp do usług świadczonych przez usługodawcę jest płatny w części dotyczącej udostępniania płatnych szkoleń oraz świadczenia usług w zakresie marketingu. W pozostałym zakresie dostęp do serwisu jest bezpłatny.
 2. Korzystanie z serwisu następuje pod warunkiem wyrażenia zgody użytkownika na postanowienia regulaminu, który jest dostępny pod adresem https://www.netkeeper.pl/regulamin oraz polityki prywatności.
 3. Aby użytkownik mógł korzystać z serwisu musi spełnić następująca warunki techniczne. Są to:

– Połączenie z Internetem

– Przeglądarka Internetowa umożliwiająca akceptację i wyłączenie plików „cookies”

 1. Materiały wideo zamieszczane w serwisie są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ich majątkowe prawa autorskie należą do Usługodawcy. Zakazanym jest ich kopiowanie i udostępnianie bez zgody Usługodawcy.
 2. Usługodawca dostarcza dostęp do płatnych kursów przez 365 dni od dnia zakupu. Po upływie tego okresu użytkownik ma prawo do wykupienia dalszego dostępu. Zakazana jest jakakolwiek forma zapisywania, kopiowania, czy też udostępniania płatnych kursów.

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostarczenie bezpłatnych treści cyfrowych

Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi:

– możliwość skorzystania z newslettera.

– dostęp do bezpłatynch materiałów wideo oznaczonych na stronie.

W serwisie prowadzony jest newseletter, który umożliwia otrzymanie informacji na temat najnowszych materiałów zamieszczanych w serwisie. W tym celu należy podać swój adres email. W każdej chwili użytkownik może odwołać udzieloną zgodę. W tym celu należy zgłosić żadanie na adres e-mail: biuro@netkeeper.pl.

§ 4  Zawarcie umowy o dostarczenie płatnych treści cyfrowych i jej rozwiązanie

 1. Warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w formie szkoleń wideo jest wyrażenie zgody przez użytkownika na postanowienia regulaminu i polityki prywatności.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty.
 1. Do zawarcia umowy nie jest wymagana odrębna umowa. Zawierana jest poprzez formularz internetowy, którego wypełnienie i akceptacja przez użytkownika stanowi ofertę zawarcia umowy. Do jej zawarcia dochodzi dopiero po przesłaniu przez Usługodawcę potwierdzenia w formie e-mail oferty złożonej przez użytkownika.
 1. Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia płatnych szkoleń w formie filmów użytkownikowi przez określony czas za pomocą dostępu do konta w serwisie (bez trwałego nośnika), a użytkownik do zapłaty określonej sumy pieniężnej. Ceny określone dla poszczególnych szkoleń są cenami całkowitymi, które należy wpłacić na konto wskazane przez Usługodawcę. Zapytania dotyczące przekazania dostępu do szkoleń proszę kierować na adres info@netkeeper.pl.
 2. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu kwoty (ceny) szkolenia przekazuje użytkownikowi dostęp w formie loginu i hasła do szkoleń w formie wideo. Informacje te zostaną przesłane na adres e-mail.
 3. Aby skorzystać z szkoleń wideo użytkownik będzie musiał zalogować się na stronie internetowej podanej w e-mailu, termin przez jaki użytkownik będzie posiadał dostęp do konta wynika z zawartej umowy pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą. Bliżej zostały one określone w formularzu zawarcia umowy i informacjach w serwisie, będących zaproszeniem do składania ofert.
 4. Użytkownik posiadający dostęp do płatnych szkoleń nie może udostępniać ich innym osobą, publikować w internecie oraz ściągać z naszego serwera.
 5. Konsument posiada prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni – na podstawie ustawy konsumenckiej z dnia 30 maja 2014, która odnosi się do usług i produktów multimedialnych.
 6. Usługodawca przyjmuje następujący sposób płatności:

– Za pomocą formularza użytkownik zostanie przekierowany do serwisu tpay.com odpowiedzialnego za automatyczne płatności. Operatorem płatności jest Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357. W tym miejscu będziesz mógł wybrać bank, aby zrealizować automatyczny przelew. Po wykonaniu przelewu użytkownik zostanie przekierowany do podstrony z kursem, a na adres e-mail wysłane będą dane potrzebne do logowania.

§ 5 Reklamacja płatnych treści cyfrowych

 1. Reklamację z tytułu umowy o dostarczenie płatnych treści cyfrowych można składać w szczególności pocztą elektroniczną na adres info@netkeeper.pl . Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 7 dni.
 2. Kupujący w razie wad może w terminie 2 lat złożyć jedno z oświadczeń określonych w Kodeksie Cywilnym, części dotyczącej rękojmi. Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, wymianie rzeczy na wolną od wad, usunięciu wad albo odstąpieniu od umowy, jednakże sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad, wadę usunąć lub ze względu na nadmierne koszta doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego wadę usunąć w sposób wybrany przez sprzedawcę.
 3. Usługodawca będzie dążył do niezwłocznego usunięcia wad np: naprawienia dostępu do konta.
 4. W przypadku sporu konsument może skorzystać z drogi pozasądowej tj. mediacji oraz rozstrzygnięcia sądu polubownego. Więcej informacji można znaleźć na https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu wyrządzoną z winy nieumyślnej.